Xbox 360 Review

Ridge Racer 6

Namco's gift to the Xbox 360?
Ridge Racer 6